EXPERIENCE LOCAL COMMUNITY TRAVEL

STORY / Mar 17, 2022

EXPERIENCE LOCAL COMMUNITY TRAVEL

เปิดประตููท่องโลกกว้าง ค้นหาเสน่ห์ชุุมชนผ่านมุุมมองของคุุณประภัสสร วรรณภููติ หัวหน้างานท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้สังกัดอพท. (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) ผู้หลงใหลในเสน่ห์แห่งภููมิปัญญาท้องถิ่่น และมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในทุุกชุุมชนทั่วไทย...


คุณประภัสสรวรรณภูติ (คุุณน้อยหน่า)

หัวหน้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.)

สมาชิกบัตรเครดิต KTC JCB PLATINUM

THE BEGINNING OF HAPPINESS

“ด้วยความที่เราเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียน และทำงานในกรุงเทพฯ เริ่มต้นด้วยการเป็นนักวิเคราะห์โครงการต่าง ๆ ด้านดีไซน์และอาหารที่เป็น โปรเจ็คใหญ่ทำอยู่ได้ประมาณ 10 ปี ก็เริ่มรู้สึกว่า อยากทำงานอะไรที่ทำแล้วเห็นผลเลยทันทีประจวบ กับช่วงเวลาที่ อพท. เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ จึงได้คว้าโอกาสนี้ไว้ โดยทำหน้าที่เป็นหัวหน้างานจัดการ องค์ความรู้ที่อพท. จัดเก็บไว้ซึ่งมีเยอะมากต่อมา ได้ย้ายมาอยู่หน่วยงานการท่องเที่ยวในชุมชนและได้้ นำองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้มาปฏิบัติจริง ทำให้เรารู้สึกภููมิใจในสายงาน Creative Tourism นี้้มากๆ เพราะยิ่่งทำเรายิ่งเห็นว่าความรู้และประสบการณ์ ที่สั่งสมมาสามารถนำกลับไปช่วยชุมชนได้จริง ๆ ในการสร้างรายได้ให้ชุมชน รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรื้อฟื้นวัตนธรรมของชุุมชนให้มีคุุณค่าน่า อนุรักษ์สืบต่อไป”
SUSTAINABLE COMMUNITY TOURISM

เป้าหมายในการทำงานของคุุณน้อยหน่าคือต้องการเห็นการท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืนในทุกชุมชนทั่วไทยเป็นชุุมชนที่ไม่ได้เน้นการท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวแต่ให้ความสำคัญกับความสุุขของคนในชุุมชนอีกด้วย เพื่อเก็บรักษาเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติและสร้างคุุณค่าในการท่องเที่ยว ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้รับความจริงใจกลับไปส่วนชุมชนก็สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้โดยไม่ถูกรบกวนหรือไม่ถูกกลืนกินไปตามกระแสนิยมและยังสามารถส่งต่อองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับลูกหลานเพื่อสืบสานแนวทางเหล่านี้ไว้อย่างยั่งยืนต่อไป
THE NEW NORMAL OF LOCAL TRAVEL

ถึงแม้ว่าสถานการณ์โควิดทำให้การท่องเที่ยวซบเซาลงไปมากแต่คุณน้อยหน่าก็มองว่าเป็นโอกาสดีที่ชุมชนจะหาทางปรับตัวให้ทันโลกยุค New Normal โดยการออกแบบรููปแบบการรองรับนักท่องเที่ยวใหม่ให้สามารถรับมือกับความเสี่ยงของโรคระบาดได้ และเน้นพัฒนาด้านสุุขอนามัยและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้ได้ตามมาตรฐานการท่องเที่ยวถือเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวภายในชุุมชนให้ดีขึ้นไปอีกขั้นรวมทั้งยังสามารถกระตุ้นให้คนในชุมชนหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการจำหน่ายสินค้าและนำเสนอเสน่ห์ในชุมชนกันมากขึ้นอีกด้วย
RECOMMENDED DESTINATIONS

“จริง ๆ แล้วทุกชุมชนในไทยมีเสน่ห์น่าไปเที่ยวทุุกที่เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคุ้มเจ้าเมฆวดีหรือโฮงเจ้าฟองคำที่น่าน ชุุมชนคนเมืองเหนือที่ยังมีชีวิต เรียนรู้วิถีดั้งเดิมจากลููกหลานของผู้ครองนครน่าน หรือไปภาคตะวันตกที่ระนอง ชุุมชนเหมืองแร่บ้านหาดส้มแป้นที่นักท่องเที่ยวสามารถสนุกสนานกับกิจกรรมร่อนแร่และกิจกรรมปั้นเซรามิกจากแร่ดินขาว หรือไปภาคอีสานที่ชุมชนพิมานนครพนมเที่ยวเส้นทางยางนาปลากระเต๋า สืบสานภููมิปัญญาการสกัดน้ำมันยางนา พร้อมชิมความอร่อยของน้ำพริกปลากระเต๋า หรือจะเป็นชุุมชนใกล้กรุุงฯ ชมเสน่ห์วิถีชีวิตที่แตกต่างริมฝั่งแม่น้ำเจ้้าพระยาที่ชุมชนบางกระเจ้าทั้ง 6 ตำบล พื้นที่สีเขียวอากาศบริสุทธิ์ของคนกรุุงเทพฯ เพลิดเพลินไปกับกิจกรรมปั่นจักรยาน เที่ยวตลาดน้ำพายเรือชมอุโมงค์ต้นจากเยี่ยมชมฟาร์มผึ้งชัันโรงและกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย อยากให้ทุกคนลองเปิดใจมาสัมผัสกันดูสักครั้งค่ะ”
PERSONAL TRAVEL STYLE

“ส่วนใหญ่จะเน้นเที่ยวธรรมชาติกับครอบครัวพักผ่อนแบบ 1 Trip 1 Creative Destination คือในหนึ่งทริปก็จะมีวันที่เที่ยวแบบทั่่วไปเน้นความสะดวกสบาย และนอนที่พักดี ๆ ที่มีโปรโมชั่นบัตร KTC สัก1 คืน ส่วนวันต่อมาก็จะเที่ยวแบบ Detox เน้นไปหากิจกรรมทำเช่น วิ่งออกกำลังกายหรือปั่่นจักรยานชมวิว เป็นต้น และถ้ำที่ไหนมีชุมชนใกล้ ๆ ให้ทำกิจกรรมก็จะหาโอกาสเข้าไปเที่ยวในชุมชนใกล้เคียงด้วย”2022 RESOLUTIONS

“ในปีนี้อยากให้ความสำคัญกับ 3 เรื่่องด้วยกันอย่างแรกคือ สุุขภาพที่ต้องแข็งแรงท่ามกลางโรคระบาดต่าง ๆ อย่างที่สองคือ ปรับวิธีคิดแบบ Less is More เพราะที่ผ่านมาเป็นคนที่ชอบทำนู่นทำนี่จุกจิกๆ เยอะมากจึงอยากจะปรับวิธีคิดทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตให้ทำน้อยลงแต่ยังมีประสิทธิภาพเท่าเดิมหรือมากขึ้น และสุดท้ายคืออยากพัฒนาตัวเอง โดยใช้หลักการ Learn, Unlearn, Relearn เพื่อนำความรู้ใหม่ๆ มาสร้างประโยชน์ให้กับทั้งตัวเองและสังคม”
MESSAGE TO TRAVELLERS

“อยากให้ทุกคนลองเปิดใจลองมาสัมผัสกับ Local Experience เพราะสิ่งที่จะได้รับจากการท่องเที่ยวชุุมชนนั้น ไม่ได้มีเพียงการได้ไปเยือนสถานที่สวย ๆ หรือการได้สนุุกสนานกับกิจกรรมต่าง ๆ เท่านั้น แต่ยังได้รับมิตรภาพที่ดีจากผู้คนในชุมชน รวมถึงยังจะได้เห็นแง่มุมใหม่ๆ หรืออาจได้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นอีกด้วย เชื่อว่าหากได้มาเที่ยวกันสักครั้งจะต้องประทับใจ จนอยากจะไปเที่ยวชุมชนอื่่น ๆ ต่อไปอย่างแน่นอน”TAG : TRAVEL travelinspiration

travel EXPERIENCE LOCAL COMMUNITY TRAVEL

Traveller Man

นักเที่ยวตัวฉกาจ | Story: 25 | COMMENT: 265 | LIKE: 560

"ท่องเที่ยวไปใน ทุกที่"

Comment


กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน เพื่อแสดงความคิดเห็น